۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۱, شنبه

دانستن چيز بدي است

1-  اگر هزار سوسک زير تخت شما باشد و ندانيد به آسودگی می خوابيد.

2-  اگر يک سوسک زير تخت شما باشد وبدانيد که هست محال است بتوانيد با آسودگی بخوابيد.