۱۳۸۷ مرداد ۱۵, سه‌شنبه

بخشش

هستند کسانی که از بسیاری که دارند اندکی می دهند آن هم برای نام و این خواهش پنهان بخشش آنها را آلوده می کند.


هستند کسانی که اندکی دارند و همه را می دهند.
این کسان به زندگی وبرکت زندگی باور دارند و دستشان هرگز تهی نمی شود.


هستند کسانی که با شادی می دهند و پاداش آنها همان شادی است.


هستند کسانی که با درد می دهند و آن درد تعمید آنهاست.


هستند کسانی که می دهند و از دهش دردی نمی کشند حتی شادی هم نمی خواهند ونظری به ثواب هم ندارند.


این ها چنان می دهند که در آن دره دوردست بوته مورد عطر خود را در فضا می پراکند.


پیامبر و دیوانه