۱۳۸۶ آبان ۲۶, شنبه

گاهی هیچ

برای زندگی کردن کمی هم باید مرد*.


دوست دارم کمی بمیرم.


* بخشی از آواز فیلم ((اتاق پسر))