۱۳۸۷ مهر ۲۷, شنبه

به دوست

ما زن وشوهریم و همخانگی مان پر است از همه کسالتها و استیصالهای زندگی مشترک .


ما زن و شوهریم و زندگیمان پر است از عنادها, ترشرویی ها وغر زدنها .


ما زن وشوهریم و زندگیمان پر است از تلاقی ها وبی حوصلگی ها.


ما زن وشوهریم وهمدیگر را می آزاریم چون این رسم همخانگی است.


اما تو بهترین بخش از سهم زندگیم وصبورترین و مهربانترین و تمامترین دوست من هستی .


تولدت مبارک