۱۳۸۷ آبان ۱۱, شنبه

به سلامتی!!!

میخوريم به سلامتيه:به سلامتی:درخت!نه به خاطر ميوه ش, به خاطر سايه شبه سلامتی:ديواز! نه به خاطر بلنديش واسه اينکه هيچوقت پشت ادم رو خالی نميکنهبه سلامتی:دريا! نه به خاطر بزرگيش...واسه يک رنگيشبه سلامتی:سايه که هيچوقت ادم رو تنها نميذاره!به سلامتی:پرچم ايران که سه رنگه ,تخم مرغ که دو رنگه ,رفيق که يه رنگهبه سلامتی:همه اونايی که دوسشون داريم و نميدونن, دوسمون دارن و نميدونيمبه سلامتی:نهنگ که گنده لات درياستبه سلامتی:ز نجير نه به خاطر اينکه درازه, به خاطر اينکه به هم پيوستسبه سلامتی خيار نه به خاطر (خ)ش فقط به خاطر يارشبه سلامتی شلغم نه به خاطر (شل)ش به خاطر غمشبه سلامتی بز که با ريشش ريده به هرچی اخوندهبه سلامتی کرم خاکی نه به خاطر کرم بودنش, به خاطر خاکی بودنشبه سلامتی پل عابر پياده که هم مردا از روش رد ميشن هم نامردابه سلامتيه برف که هم روش سفيده هم توشبه سلامتيه رودخونه که اونجا سنگای بزرگ هوای سنگای کوچيکو دارن...میخوريم به سلامتيه گاو که نميگه من ميگه ما....میخوريم به سلامتی اينه که هميشه راستشو ميگهبه سلامتی تابلوی ورود ممنوع که يه تنه يه اتوبان رو حريفهبه سلامتی عقرب که به خاری تن نمیده(عرض شود که عقرب وقتی تو اتیش میره و دورش همش اتيشه با نيشش خودش ميکشه که کسی ناله هاشو نشنوه)به سلامتی سرنوشت که نميشه اونو از سرنوشتبه سلامتی سيم خار دار که پشت و رو ندارهبه سلامتی زغال که با همه ی سياهیش رنگ عوض نميکنه


و به سلامتی غنضفر که این ایمیل رو فرستاده ولی دیگه نمی نویسه و براش مهم نیست که ما وبلاگش رو دوست داشتیم.