۱۳۸۷ دی ۹, دوشنبه

بی ربط

زمانش که برسد که شاهزاده, شاه شود کسانی که گریستن شاهزاده را دیده اند به معادن نمک تبعید می شوند.