۱۳۸۷ دی ۱۱, چهارشنبه

سکوت میکنم


هی تو! پسرکی که اینرا بر دیوار غزه کشیده آیا هنوز زنده ای؟


تو را می کشند ومن گناهش را بدوش پدربزرگت که زمینش را صد سال پیش به همسایه یهودیش فروخته است می اندازم و سکوت میکنم .


سکوت میکنم چون کور و کرم در هیاهوی مردانی که به نام ستمهای رفته بر تو نان میخورند . سکوت میکنم چون سایه ای خاموشم گرفتار ترافیک و نان و دفتر چه اقساط.


سکوت میکنم چون نیستم چون سالهاست مرده ام